Triết Học III - Dùng Cho Học Viên Cao Học (MS-167)

Nhà xuất bản
Năm xuất bản
1995
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Chuyên đề 1. Chủ nghĩa duy vật mácxít- cơ sở lý luận của thế giới quan khoa học

Chuyên đề 2. Phép biện chứng duy vật – phương pháp luận chung nhất của nhân thức khoa học và thực tiễn cách mạng

Chuyên đề 3. Nguyên tắc thống nhất của lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa Mác-lênin

Chuyên đề 4. Logic học – khoa học về tư duy. Các phương pháp nhận thức khoa học

Chuyên đề 5. Lý luận hình thái kinh tế - xã hội với nhận thức con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Chuyên đề 6. Giai cấp và đấu tranh giai cấp. Biện chứng giữa lợi ích giai cấp, lợi ích dân tộc và lợi ích nhân loại trong thời đại ngày nay.

Chuyên đề 7. Mấy vấn đề triết học về con người.

Chuyên đề 8. Tiến bộ xã hội và vấn đề cách mạng xã hội trong thời đại ngày nay.

Chia sẻ bài này qua: