Giáo Trình Quản Trị Văn Phòng

Giáo Trình Quản Trị Văn Phòng

Giáo Trình Quản Trị Văn Phòng

Chủ đề: Chuyên ngành khác
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2012
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỜI NÓI ĐẦU

PHẦN I.
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VĂN PHÒNG
VÀ TỔ CHỨC VĂN PHÒNG

Chương 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ VĂN PHÒNG VÀ QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG

1. Đại cương về văn phòng

2. Đại cương về quản trị văn phòng

Chương 2. CÔNG TÁC TỔ CHỨC VĂN PHÒNG

1. Cơ cấu tổ chức văn phòng

2. Tổ chức nơi làm việc của văn phòng

3. Trang thiết bị văn phòng

4. Xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của văn phòng

Chương 3. QUẢN TRỊ LAO ĐỘNG VĂN PHÒNG

1. Khái niệm, vai trò, phân loại lao động văn phòng

2. Thư ký văn phòng

3. Chánh văn phòng

4. Quản trị viên văn phòng và các hoạt động giao tiếp

5. Công tác tuyển dụng trong văn phòng

PHẦN II.
CÁC NGHIỆP VỤ CƠ BẢN CỦA VĂN PHÒNG.

Chương 4. TỔ CHỨC CÔNG TÁC THÔNG TIN

1. Khái niệm, phân loại, vai trò của thông tin

2. Tổ chức công tác thông tin

3. Hoàn thiện hệ thống thông tin trong các cơ quan, đơn vị

Chương 5. QUẢN LÝ THỜI GIAN LÀM VIỆC

1. Hoạch định công việc hành chính văn phòng

2. Quản lý thời gian làm việc

Chương 6. TỔ CHỨC TIẾP KHÁCH

1. Những vấn đề chung về giao tiếp

2. Tổ chức công tác lễ tân

3. Tổ chức tiếp khách

4. Đãi khách

5. Lễ tân hội nghị và tiệc chiêu đãi

6. Phát biểu

7. Phục vụ khách trong bữa tiệc chiêu đãi

Chương 7. TỔ CHỨC HỘI HỌP, HỘI NGHỊ

1. Những vấn đề chung về hội họp, hội nghị

2. Hoạch định và tổ chức các cuộc họp, hội nghị

Chương 8. TỔ CHỨC CÁC CHUYẾN ĐI CÔNG TÁC

1. Hoạch định sắp xếp các chuyến đi công các

2. Trách nhiệm của thư ký và văn phòng trong thời gian thủ trưởng vắng mặt

Chương 9. CÔNG TÁC VĂN THƯ

1. Khái quát chung về công tác văn thư

2. Nội dung nghiệp vụ công tác văn thư

3. Công tác lập hồ sơ

4. Nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ cơ quan

Chương 10. CÔNG TÁC LƯU TRỮ

1. Khái niệm, vai trò và tính chất của công tác lưu trữ

2. Nội dung của công tác lưu trữ hiện hành

Chương 11. SOẠN THẢO VĂN BẢN QUẢN LÝ

1. Những vấn đề chung về văn bản quản lý nhà nước

2. Thể thức văn bản quản lý nhà nước

3. Ngôn ngữ trong văn bản quản lý

4. Quy trình soạn thảo văn bản quản lý

Chương 12. KỸ THUẬT SOẠN THẢO MỘT SỐ VĂN BẢN HÀNH CHÍNH THÔNG THƯỜNG

1. Phương pháp soạn thảo "Quyết định"

2. Phương pháp soạn thảo báo cáo

3. Phương pháp soạn thảo công văn

4. Phương pháp soạn thảo tờ trình

5. Phương pháp soạn thảo thông báo

6. Phương pháp soạn thảo biên bản

7. Phương pháp soạn thảo đề án

8. Phương pháp soạn thảo hợp đồng