Học Phần Đo Lường Và Đánh Giá Kết Quả Học Tập Phương Pháp Thực Hành (MS 418)

Học Phần Đo Lường Và Đánh Giá Kết Quả Học Tập Phương Pháp Thực Hành (MS 418)

Học Phần Đo Lường Và Đánh Giá Kết Quả Học Tập Phương Pháp Thực Hành (MS 418)

Chủ đề: Chuyên ngành khác
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản LƯU HÀNH NỘI BỘ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2004
Coppy right

Lời nói đầu

Chương 1: Tổng quan về đo lường và đánh giá

1. Nhu cầu đo lường, đánh giá trong giáo dục

2. Các khái niệm cơ bản dùng trong đo lường, đánh giá

3. Các loại trắc nghiệm   

4. Tính tin cậy và tính giá trị của dụng cụ đo

5. Các phương pháp và kỹ thuật đánh giá    

6. Đối chiếu giữa hình thức luận đề và trắc nghiệm khách quan

Chương 2: Quy hoạch bài trắc nghiệm lớp học

1. Xác định mục tiêu học tập              

2. Phân tích nội dung, lập bảng phân tích nội dung môn học, chương

3. Thiết kế dàn bài trắc nghiệm          

4. Số câu hỏi trong bài trắc nghiệm    

5. Những điều kiện cần thiết giúp cho giáo viên soạn trắc nghiệm       

Chương 3: Các hình thức câu trắc nghiệm         

1. Loại câu trắc nghiệm đúng - sai     

2. Loại câu trắc nghiệm có nhiều lựa chọn   

3. Loại đối chiếu cặp đôi (Matching test)

4. Loại câu điền khuyết (Filling test)

Chương 4: Phân tích câu trắc nghiệm                

1. Mục đích và phương pháp phân tích các câu hỏi trắc nghiệm

2. Công thức tính và giải thích ý nghĩa độ khó của câu trắc nghiệm    

3. Công thức tính và giải thích ý nghĩa độ phân cách câu trắc nghiệm

4. Phân tích đáp án và các mồi nhử của câu trắc nghiệm 

5. Một số tiêu chuẩn để chọn được câu trắc nghiệm tốt   

Chương 5: Các thông số để đánh giá bài trắc nghiệm

I. Các số thống kê thông dụng

1. Phân bố điểm số trên một nhóm (mẫu) học sinh 

2. Các số định tâm

3. Các số đo độ phân tán

4. Hệ số tương quan Pearson  

II. Ứng dụng                           

5. Ứng dụng số trung bình để đánh giá bài trắc nghiệm

6. Tính hệ số tin cậy của bài trắc nghiệm     

Chương 6: Tổ chức thi và chấm thi trắc nghiệm

1. Tổ chức thi trắc nghiệm       

2. Chuẩn bị cho thí sinh                     

3. Nhiệm vụ của giám thị                   

4. Những hình thức gian lận và một số biện pháp khắc phục     

5. Chấm các bài trắc nghiệm    

Chương 7: Các loại điểm số                      

1. Điểm thô trên một bài trắc nghiệm  

2. Các loại điểm tiêu chuẩn      

3. Công thức đổi điểm thô sang một số điểm tiêu chuẩn