Một Đời Vãng Sanh Chấm Dứt Luân Hồi (MS-616)

Một Đời Vãng Sanh Chấm Dứt Luân Hồi (MS-616)

Một Đời Vãng Sanh Chấm Dứt Luân Hồi (MS-616)

Chủ đề: Chuyên ngành khác
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Chưa rõ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2013
Coppy right

Chương 1. Pháp môn một đờỉ thành tựu - Đại sư liên trì

Chương 2. Quẻ hương cực lạc  - Hòa thượng Tuyên hóa

Chương 3. Việc lớn sanh tử  - Pháp sư Hòa thượng Tịnh không

Chương 4. Sự kiện quan trọng nhất trong đời người - Pháp sư Hòa thượng Tịnh không

Chương 5. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ - Pháp sư Hòa thượng Tịnh không

Chương 6. Buông xả - tâm muốn khống chế & chiếm lay - Hòa thượng tịnh không thuyết giảng

Chương 7. Hóa giải lòng oán hận sâu nặng - Pháp sư Hòa thượng Tịnh Không