Một Đời Vãng Sanh Chấm Dứt Luân Hồi (MS-616)

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2013
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Chương 1. Pháp môn một đờỉ thành tựu - Đại sư liên trì

Chương 2. Quẻ hương cực lạc  - Hòa thượng Tuyên hóa

Chương 3. Việc lớn sanh tử  - Pháp sư Hòa thượng Tịnh không

Chương 4. Sự kiện quan trọng nhất trong đời người - Pháp sư Hòa thượng Tịnh không

Chương 5. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ - Pháp sư Hòa thượng Tịnh không

Chương 6. Buông xả - tâm muốn khống chế & chiếm lay - Hòa thượng tịnh không thuyết giảng

Chương 7. Hóa giải lòng oán hận sâu nặng - Pháp sư Hòa thượng Tịnh Không

Chia sẻ bài này qua: