Ngôn Ngữ Báo Chí

 Ngôn Ngữ Báo Chí

Ngôn Ngữ Báo Chí

Tác giả: Vũ Quang Hào
Chủ đề: Chuyên ngành khác
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Audio With Text, Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản THÔNG TẤN
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2007
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN THÔNG TẤN

LỜI NHÀ XUẤT BẢN

LỜI NÓI ĐẦU

Chương 1: NGÔN NGỮ CHUẨN MỰC CỦA BÁO CHÍ 

I. CHUẨN NGÔN NGỮ ĐỐI VỚI BÁO CHÍ VÀ VẤN ĐỀ CHỆCH CHUẨN MỰC

II. SỰ CHẾ ĐỊNH CỦA CHỆCH CHUẨN MỰC NGÔN NGỮ BÁO CHÍ ĐỐI VỚI PHONG CÁCH NHÀ BÁO

Chương 2: NGÔN NGỮ CÁC PHONG CÁCH BÁO CHÍ

I. PHONG CÁCH NGÔN NGỮ CHÍNH LUẬN

II. PHONG CÁCH NGÔN NGỮ KHOA HỌC

III. PHONG CÁCH NGÔN NGỮ HÀNH CHÍNH

Chương 3: NGÔN NGỮ CỦA TÊN RIÊNG TRÊN BÁO CHÍ 

I. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI 

II. THỰC TRẠNG CỦA TÊN RIÊNG TIẾNG NƯỚC NGOÀI TRÊN BÁO CHÍ TIẾNG VIỆT  

III. NGUYÊN NHÂN THỰC TRẠNG

IV. GIẢI PHÁP

V. NHỮNG CƠ SỞ KHOA HỌC CHO VIỆC TÌM GIẢI PHÁP XÉT TỪ PHƯƠNG DIỆN TRUYỀN THÔNG

Chương 4: NGÔN NGỮ CỦA THUẬT NGỮ KHOA HỌC. DANH PHÁP KHOA HỌC. KÝ HIỆU KHOA HỌC. CHỮ TẮT VÀ SỐ LIỆU TRÊN BÁO CHÍ 

I. NGÔN NGỮ CỦA THUẬT NGỮ KHOA HỌC TRÊN BÁO CHÍ TIẾNG VIỆT

II. NGÔN NGỮ CỦA DANH PHÁP KHOA HỌC TRÊN BÁO CHÍ 

III. NGÔN NGỮ CỦA KÝ HIỆU KHOA HỌC TRÊN BÁO CHÍ 

IV. NGÔN NGỮ CỦA CHỮ TẮT TRÊN BÁO CHÍ 

V. NGÔN NGỮ CỦA SỐ LIỆU TRÊN BÁO CHÍ 

Chương 5: NGÔN NGỮ BÁO TÍT

I. CHỨC NĂNG VÀ CẤU TRÚC CỦA TÍT BÁO

II. NHỮNG LOẠI TÍT THƯỜNG GẶP

III. NHỮNG LOẠI TÍT MẮC LỖI 

Chương 6: NGÔN NGỮ PHÁT THANH

I. BẢN CHẤT CỦA NGÔN NGỮ PHÁT THANH

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ NGÔN NGỮ CỦA VĂN BẢN PHÁT THANH

Chương 7. NGÔN NGỮ TIN QUỐC TẾ ĐỐI NỘI 

I. NHU CẦU CỦA CÔNG CHÚNG BÁO CHÍ VIỆT NAM VỀ TIN QUỐC TẾ ĐỐI NỘI VÀ ĐÁP ỨNG BƯỚC ĐẦU TỪ CƠ QUAN TRUYỀN THÔNG

II. CHUYỂN DỊCH TIN QUỐC TẾ VÀ THỂ HIỆN NÓ BẰNG TIẾNG VIỆT

Chương 8: NGÔN NGỮ CỦA SÁCH TRA CỨU BÁO CHÍ HỌC

I. NHẬP ĐỀ

II. MỘT KINH NGHIỆM TỦ SÁCH TRA CỨU BÁO CHÍ HỌC NƯỚC NGOÀI 

III. SÁCH TRA CỨU BÁO CHÍ HỌC Ở VIỆT NAM

Chương 9: NGÔN NGỮ CỦA BÁO CHÍ HỌC. HỆ THUẬT NGỮ BÁO CHÍ 

I. SƠ LƯỢC LỊCH SỬ VẤN ĐỀ

II. MỘT KINH NGHIỆM VỀ THUẬT NGỮ BÁO CHÍ NƯỚC NGOÀI 

III. THỰC TRẠNG HỆ THUẬT NGỮ BÁO CHÍ VIỆT NAM

IV. LỐI ĐI CHO HỆ THUẬT NGỮ BÁO CHÍ VIỆT NAM

Chương 10. NGÔN NGỮ THÔNG TIN PHI VĂN TỰ VÀ NGÔN NGỮ MA-KÉT (MAQUETTE) CỦA BÁO CHÍ 

I. NGÔN NGỮ THÔNG TIN PHI VĂN TỰ

II. NGÔN NGỮ HÌNH THỨC CỦA А MA-KÉT (MAQUETTE) BÁO CHÍ 

Chương 11: NGÔN NGỮ QUẢNG CÁO BÁO VÀ QUẢNG BÁ BÁO CHÍ 

I. NGÔN NGỮ QUẢNG CÁO BÁO

II. NGÔN NGỮ QUẢNG BÁ BÁO CHÍ