Phụ Nữ, Giới Và Phát Triển (MS 781)

Phụ Nữ, Giới Và Phát Triển (MS 781)

Phụ Nữ, Giới Và Phát Triển (MS 781)

Chủ đề: Chuyên ngành khác
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Audio With Text, Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Phụ Nữ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2000
Coppy right Nhà xuất bản phụ nữ

Phần 1: NGHIÊN CỨU PHỤ NỮ, GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN.

Chương 1: NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VỂ PHỤ NỮ: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU PHỤ NỮ, GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN.

Chương 3: GIỚI, PHONG TRÀO PHỤ NỮ VÀ PHÁT TRIỂN.

Phần 2: VỊ TRÍ, VAI TRÒ PHỤ NỮ TRONG ĐỔI MỚI KINH TẾ - XÃ HỘI

Chương 4: LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP CỦA PHỤ NỮ.

Chương 5: MÔI TRƯỜNG, SỨC KHỎE, HỌC VẤN VÀ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN.

Chương 6: PHỤ Nữ QUẢN LÝ KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI

Chương 7: PHỤ NỮ VÀ GIA ĐÌNH.

Phần 3: PHỤ NỮ, GIỚI VÀ ĐỔI MỚI CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Chương 8: CHÍNH SÁCH XÃ HỘI ĐỐI VỚI PHỤ NỮ.

Chương 9: ĐÁP ỨNG YÊU CẦU GIỚI, NÂNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI NGANG TẦM ĐỔI MỚI KINH TẾ.

LỜI KẾT