Phương Pháp Luận Nghiên Cứu Khoa Học

Phương Pháp Luận Nghiên Cứu Khoa Học

Phương Pháp Luận Nghiên Cứu Khoa Học

Tác giả: Vũ Cao Đàm
Chủ đề: Chuyên ngành khác
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Khoa Học Và Kỹ Thuật
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2002
Coppy right Nhà xuất bản Khoa Học Và Kỹ Thuật

Chương I. ĐẠI CƯƠNG VỀ KHOA HỌC VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

I. Khoa học

II. Nghiên cứu khoa học

III. Đề tài nghiên cứu khoa học

Chương II. BẢN CHẤT LOGIC CỦA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

I. Các thao tác logic trong nghiên cứu khoa học

II. Cấu trúc logic của một chuyên khảo khoa học

III. Trình tự logic của nghiên cứu khoa học

Chương III. VẤN ĐỀ KHOA HỌC

I. Khái niệm

II. Phân loại vấn đề khoa học

III. Các tình huống của vấn đề khoa học

IV. Phương pháp phát hiện vấn đề khoa học

Chương IV. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC

I. Khái niệm

II Tiêu chí xem xét một giả thuyết

III. Phân loại giả thuyết

IV. Liên hệ giữa giả thuyết với vấn đề khoa học

V. Bản chất logic của giả thuyết

VI. Kiểm chứng giả thuyết

Chương V. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI

I. Khái niệm

II. Phương pháp xây dựng cơ sở lý luận của đề tài

III. Xác định khung lý thuyết của đề tài

Chương VI. PHƯƠNG PHÁP THU THẬP THÔNG TIN

I. Khái niệm

II. Phương pháp tiếp cận thu thập thông tin

III. Phương pháp nghiên cứu tài liệu

IV. Phương pháp phi thực nghiệm

V. Phương pháp trắc nghiệm

VI. Phương pháp thực nghiệm

Chương VII. PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ THÔNG TIN

I. Khái niệm

II. Xử lý các thông tin định lượng

III. Xử lý các thông tin định tính

IV. Sai lệch quan sát và sai số quan sát

Chương VIII. VIẾT TÀI LIỆU KHOA HỌC

I. ý nghĩa của tài liệu khoa học

II. Các loại tài liệu khoa học

III. Viết báo cáo kết quả nghiên cứu

IV. Ngôn ngữ của tài liệu khoa học

V. Trích dẫn khoa học

VI. Chỉ dẫn đề mục và chỉ dẫn tác giả

Chương IX. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

I. Khái niệm

II. Các bước thực hiện đề tài

III. Hội nghị khoa học

IV. Đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học

V. Đảm bảo pháp lý cho các công trình khoa học

Chương X. LUẬN VĂN KHOA HỌC

I.Dẫn nhập

II. Phân loại luận văn khoa học

III. Yêu cầu về chất lượng luận văn

IV. Trình tự chuẩn bị luận văn

V. Viết luận văn