Tài Liệu Học Tập Chính Trị Cho Học Viên Lớp Kết Nạp Đảng (MS-579)

Tài Liệu Học Tập Chính Trị Cho Học Viên Lớp Kết Nạp Đảng (MS-579)

Tài Liệu Học Tập Chính Trị Cho Học Viên Lớp Kết Nạp Đảng (MS-579)

Chủ đề: Chuyên ngành khác
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HÀ NỘI
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2003
Coppy right

Lời Nhà xuất bản

Bài 1: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Bài 2: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội

Bài 3: Một số nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam

Bài 4: Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Tài liệu cần đọc

Hướng dẫn các thủ tục kết nạp người vào Đảng