GIÁO TRÌNH KINH TẾ DU LỊCH

Ảnh bìa sách
GIÁO TRÌNH KINH TẾ DU LỊCH
Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Năm xuất bản
2009
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách
GIÁO TRÌNH KINH TẾ DU LỊCH
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ DU LỊCH
CHƯƠNG 2. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH, XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ TÁC ĐỘNG KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA DU LỊCH
CHƯƠNG 3. NHU CẦU DU LỊCH, LOẠI HÌNH DU LỊCH VÀ CÁC LĨNH VỰC KINH DOANH TRONG DU LỊCH
CHƯƠNG 4. ĐIỀU KIỆN ĐỂ PHÁT TRIỂN DU LỊCH
CHƯƠNG 5. TÍNH THỜI VỤ TRONG DU LỊCH
CHƯƠNG 6. LAO ĐỘNG TRONG DU LỊCH
CHƯƠNG 7. CƠ SỞ VẬT CHẤT - KỸ THUẬT DU LỊCH
CHƯƠNG 8. CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ DU LỊCH
CHƯƠNG 9. HIỆU QUẢ KINH TẾ DU LỊCH
CHƯƠNG 10. QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN DU LỊCH
CHƯƠNG 11. TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ NGÀNH DU LỊCH
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
PHỤ LỤC 1. TRÍCH VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH
PHỤ LỤC 2. PHÁP LỆNH DU LỊCH
PHỤ LỤC 3. TÓM TẮT MỘT SỐ NỘI DUNG CHÍNH CỦA CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DU LỊCH VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2001-2010

Chia sẻ bài này qua: