Luyện Thi Cấp Tốc Các Dạng Bài Tập Từ Các Đề Thi Quốc Gia Môn Địa Lý (MS-446)

Luyện Thi Cấp Tốc Các Dạng Bài Tập Từ Các Đề Thi Quốc Gia Môn Địa Lý (MS-446)

Luyện Thi Cấp Tốc Các Dạng Bài Tập Từ Các Đề Thi Quốc Gia Môn Địa Lý (MS-446)

Tác giả: HUỲNH THANH LONG
Chủ đề: Địa lý - Dầu khí
Thể loại: Sách giáo khoa
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2010
Coppy right

Phần một:
CẤU TRÚC VÀ SO SÁNH CẤU TRÚC ĐỀ THI MÔN ĐỊA LÝ

- Cấu trúc đề thi

- So sánh cấu trúc đề thi

Phần hai:
KIẾN THỨC CƠ BẢN CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA LÍ LỚP 12.

Chủ đề 1: Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập

Chủ đề 2: Địa lí tự nhiên

Nội dung 1: Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ

Nội dung 2: Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ

Nội dung 3: Đặc điểm chung của tự nhiên

Nội dung 4: Vấn đề sử dụng và bảo vệ tự nhiên

Chủ đề 3: Địa lí dân cư

Nội dung 1: Đặc điểm dân số và phân bố dân cư

Nội dung 2: Lao động và việc làm

Nội dung 3: Đô thị hóa

Nội dung 4: Chất lượng cuộc sống

Chủ đề 4: Địa lí các ngành kinh tế

Nội dung 1: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Nội dung 2: Một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp

Nội dung 3: Một số vấn đề phát triển và phân bố công nghiệp

Nội dung 4: Một số vấn đề phát triển và phân bố các ngành dịch vụ

Chủ đề 5: Địa lí các vùng kinh tế

Nội dung 1: Vấn đề khai thác thế mạnh ở trung du và miền núi Bắc Bộ

Nội dung 2: Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở đồng bằng Sông Hồng

Nội dung 3: Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc Trung Bộ

Nội dung 4: Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Nam Trung Bộ

Nội dung 5: Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên

Nội dung 6: Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ

Nội dung 7: Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng Bằng Sông Cửu Long

Nội dung 8: Vấn đề lương thực, thực phẩm ở Đồng Bằng Sông Cửu Long

Nội dung 9: Vấn đề phát triển kinh tế, anh ninh quốc phòng ở biển Đông và các đảo quần đảo

Nội dung 10: Các vùng kinh tế trọng điểm. Một số kiến thức địa lí cơ sở quan trọng

Phần ba:
MỘT SỐ TÍNH TOÁN VÀ CÁC DẠNG BIỂU ĐỒ ĐỊA LÍ THƯỜNG GẶP

- Một số tính toán địa lí thường gặp

- Các dạng biểu đồ địa lí thường gặp

Phần bốn:
CÁC ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN THI TỐT NGHIỆP THPT VÀ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

Đề thi tuyển sinh Đại học 2010

Đề thi tuyển sinh Cao đẳng 2010

Đề thi tốt nghiệp THPT 2010

Đề thi tốt nghiệp bổ túc THPT năm 2010

Đề thi tuyển sinh Đại học 2009

Đề thi tuyển sinh Cao đẳng 2009

Đề thi tốt nghiệp THPT 2009

Đề thi tốt nghiệp bổ túc THPT năm 2009

Đề thi tuyển sinh Đại học 2008

Đề thi tuyển sinh Cao đẳng 2008

Đề thi tốt nghiệp bổ túc THPT lần 1 năm 2008

Đề thi tt nghiệp bổ túc THPT lần 2 năm 2008

Đề thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng 2007

Đề thi tốt nghiệp THPT phân ban lần 1 năm 2007

Đề thi tốt nghiệp THPT phân ban lần 2 năm 2007

Đề thi tốt nghiệp THPT không phân ban lần 1 năm 2007

Đề thi tốt nghiệp THPT không phân ban lần 2 năm 2007

Đề thi tt nghiệp bổ túc THPT lần 1 năm 2007

Đề thi tt nghiệp bổ túc THPT lần 2 năm 2007

Phn năm: CÂU HI LUYỆN TẬP