Những Câu Chuyện Về Tính Lương Thiện

Tác giả
Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2017
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Sách có 88 trang và những nội dung sau:
Lời nói đầu
Tôn Thúc Ngao đặt rắn
Đỗ Phủ và bà lão chọc táo
Thi Nại Am tặng tranh tế bần
Lâm Tắc Từ giúp dân
Sở Trang Vương nghĩ đến kẻ khác
Tần Tây Ba thả nai về núi
Triệu Giãn Tử giết lừa cừu người
Sự răn dạy của mẹ Tử Phát
Anh lính đền đáp ân huệ
Vương Chi Hoán mở kho lương cứu dân
Lâm Tích trả lại châu báu
Lương sư Hứa Hạnh
Tu Nhượng vui mừng được giúp người
Quan Thiên Bồi không tham của rơi
Danh y Lưu Ngạc

Chia sẻ bài này qua: