TÀI LIỆU HỌC TẬP MÔN NGHỀ GIÁO - MS 879

Tác giả
Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2016
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

CHƯƠNG 1 GIÁO DỤC HỌC LÀ KHOA HỌC VỀ GIÁO DỤC CON NGƯỜI

CHƯƠNG 2 MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ GIÁO DỤC
CHƯƠNG 3 HOẠT ĐỘNG SƯ PHẠM CỦA GIÁO VIÊN TRONG NHÀ

 

Chia sẻ bài này qua: