The Art Of Writing & Speaking The English Language Word-Study

Tác giả
Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2007
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

 CONTENTS.

 THE ART OF WRITING AND SPEAKING THE ENGLISH LANGUAGE.

 GENERAL INTRODUCTION… 7

 WORD-STUDY

 INTRODUCTION——THE STUDY OF SPELLING

 CHAPTER I. LETTERS AND SOUNDS \'7bVOWELS CONSONANTS EXERCISES THE DICTIONARY\'7d

 CHAPTER II. WORD-BUILDING \'7bPREFIXES\'7d

 CHAPTER III. WORD-BUILDING———Rules and Applications \'7bEXCEPTIONS\'7d

 CHAPTER IV. PRONUNCIATION

 CHAPTER V. A SPELLING DRILL

Chia sẻ bài này qua: