The Art Of Writing & Speaking The English Language Word-Study

The Art Of Writing & Speaking The English Language Word-Study

The Art Of Writing & Speaking The English Language Word-Study

Tác giả: Sherwin Cody
Chủ đề: Ngoại ngữ
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Chưa rõ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Public domain
Năm xuất bản 2007
Coppy right

 CONTENTS.

 THE ART OF WRITING AND SPEAKING THE ENGLISH LANGUAGE.

 GENERAL INTRODUCTION… 7

 WORD-STUDY

 INTRODUCTION——THE STUDY OF SPELLING

 CHAPTER I. LETTERS AND SOUNDS \'7bVOWELS CONSONANTS EXERCISES THE DICTIONARY\'7d

 CHAPTER II. WORD-BUILDING \'7bPREFIXES\'7d

 CHAPTER III. WORD-BUILDING———Rules and Applications \'7bEXCEPTIONS\'7d

 CHAPTER IV. PRONUNCIATION

 CHAPTER V. A SPELLING DRILL