Cardinal Newman as a Musician

Tác giả
Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2008
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Accentus
Adelphi
Æschylus
Anus Dei
Alexandria
"All is divine,"
All Souls' day at Edgbaston
Allegri
Allen
Andria
Anglican servic
Architecture
Aristotle, 26.
Bacchæ
Bach, J.S
Badeley, E
Bai
Baini
Ballantine-Dykes, Canon,
Barnby, Dr. J
Barth
Basili
Beethoven
Bellasis, E. 38.
Benedict XIV. Pope

Chia sẻ bài này qua: