Charles Dickens and Music

Charles Dickens and Music

Charles Dickens and Music

Tác giả: James T. Lightwood
Chủ đề: Ngoại ngữ
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản London
Nhà xuất bản sách tiếp cận Public domain
Năm xuất bản 2005
Coppy right

I.Dickens as a Musician

II.Instrumental Combinations

III.Various Instruments: Flute, Organ, Guitar (and Some Hummers)

IV.Various Instruments (continued)

V.Church Music

VI.Songs and Some Singers

VII.Some Noted Singers

List of Songs, &c., Mentioned by Dickens

Index of Musical Instruments

Index of Characters

General Index

List of Music Titles, &c., Founded on Dickens' Characters