ENGLISH GRAMMAR IN USE -136 ĐỀ MỤC TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

ENGLISH GRAMMAR IN USE -136 ĐỀ MỤC TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

ENGLISH GRAMMAR IN USE -136 ĐỀ MỤC TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

Tác giả: Nguyễn Trung Tánh
Chủ đề: Ngoại ngữ
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Audio Only

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản NHÀ XUẤT BẢN TRẺ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Thư Viện Khoa Học Tổng Hợp HCM
Năm xuất bản 2004
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN TRẺ

CONTENTS
To the student
To the teacher
Unit 1: present continuous - I am doing
Unit 2: present simple - I do
Unit 3: present continuous and present simple - part 1: I am doing and I do
Unit 4: present continuous and present simple - part 2: I am doing and I do
Unit 5: past simple - I did
Unit 6: past continuous - I was doing
Unit 7: present perfect - part 1: I have done
Unit 8: present perfect - part 2: I have done
Unit 9: present perfect continuous - I have been doing
Unit 10: present perfect continuous and simple - I have been doing and I have done
Unit 11: how long have you been
Unit 12: when and how long, for and since
Unit 13: present perfect and past - part 1: I have done and I did
Unit 14: present perfect and past - part 2: I have done and I did
Unit 15: past perfect - I have done
Unit 16: past perfect continuous - I have been doing
Unit 17: have and have got
Unit 18: used to do
Unit 19: present tenses - I am doing, I do, for the future
Unit 20: I'm going to do
Unit 21: will / shall part 1
Unit 22: will / shall part 2
Unit 23: I will and I'm going to
Unit 24: will be doing and will have done
Unit 25: when I do, when I've done, when and if
\Unit 26: can, could, and be able to
Unit 27: could do and could have done
Unit 28: must and can't
Unit 29: may and might part 1
Unit 30
Unit 31
Unit 32
Unit 33
Unit 34
Unit 35
Unit 36
Unit 37
Unit 38
Unit 39
Unit 40
Unit 41
Unit 42
Unit 43
Unit 44
Unit 45
Unit 46
Unit 47
Unit 48
Unit 49
Unit 50
Unit 51
Unit 52
Unit 53
Unit 54
Unit 55
Unit 56
Unit 57
Unit 58
Unit 59
Unit 60
Unit 61
Unit 62
Unit 63
Unit 64
Unit 65
Unit 66
Unit 67
Unit 68
Unit 69
Unit 70
Unit 71
Unit 72
Unit 73
Unit 74
Unit 75
Unit 76
Unit 77
Unit 78
Unit 79
Unit 80
Unit 81
Unit 82
Unit 83
Unit 84
Unit 85
Unit 86
Unit 87
Unit 88
Unit 89
Unit 90
Unit 91
Unit 92
Unit 93
Unit 94
Unit 95
Unit 96
Unit 97
Unit 98
Unit 99
Unit 100
Unit 101
Unit 102
Unit 103
Unit 104
Unit 105
Unit 106
Unit 107
Unit 108
Unit 109
Unit 110
Unit 111
Unit 112
Unit 113
Unit 114
Unit 115
Unit 116
Unit 117
Unit 118
Unit 119
Unit 120
Unit 121
Unit 122
Unit 123
Unit 124
Unit 125
Unit 126
Unit 127
Unit 128
Unit 129
Unit 130
Unit 131
Unit 132
Unit 133
Unit 134
Unit 135
Unit 136
THANKS!