The Eurhythmics of Jaques-Dalcroze

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2007
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

CONTENTS

  • Note: John W. Harvey
  • The Educational Significance of Hellerau: Prof. M. E. Sadler
  • Rhythm as a Factor in Education: Emile Jaques-Dalcroze
  • From Lectures and Addresses: Translated by P. & E. Ingham
  • The Method: Growth and Practice: Percy B. Ingham
  • Lessons at Hellerau: Ethel Ingham
  • Life at Hellerau: Ethel Ingham
  • The Value of Eurhythmics to Art: M. T. H. Sadler.

 

Chia sẻ bài này qua: