Famous Violinists of To-day and Yesterday

Famous Violinists of To-day and Yesterday

Famous Violinists of To-day and Yesterday

Tác giả: Henry C. Lahee
Chủ đề: Ngoại ngữ
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Chưa rõ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Public domain
Năm xuất bản 2005
Coppy right

PREFACE

CONTENTS

LIST OF ILLUSTRATIONS

CHAPTER I. Introductory

CHAPTER II. 1650 TO 1750

CHAPTER III. 1750 TO 1800

CHAPTER IV. PAGANINI

CHAPTER V. 1800 TO 1830

CHAPTER VI. OLE BULL

CHAPTER VII. 1830 TO 1850

CHAPTER VIII. JOACHIM

CHAPTER IX. VIOLINISTS OF TO-DAY

CHAPTER X. WOMEN AS VIOLINI

CHAPTER XI. FAMOUS QUARTETS