Famous Violinists of To-day and Yesterday

Tác giả
Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2005
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

PREFACE

CONTENTS

LIST OF ILLUSTRATIONS

CHAPTER I. Introductory

CHAPTER II. 1650 TO 1750

CHAPTER III. 1750 TO 1800

CHAPTER IV. PAGANINI

CHAPTER V. 1800 TO 1830

CHAPTER VI. OLE BULL

CHAPTER VII. 1830 TO 1850

CHAPTER VIII. JOACHIM

CHAPTER IX. VIOLINISTS OF TO-DAY

CHAPTER X. WOMEN AS VIOLINI

CHAPTER XI. FAMOUS QUARTETS

Chia sẻ bài này qua: