Haydn

Haydn

Haydn

Tác giả: J. Cuthbert Hadden
Chủ đề: Ngoại ngữ
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Chưa rõ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Public domain
Năm xuất bản 2010
Coppy right

Contents

PREFACE HAYDN 

CHAPTER I. BIRTH—ANCESTRY—EARLY YEARS

CHAPTER II. VIENNA—1750-1760

CHAPTER III. EISENSTADT—1761-1766

CHAPTER IV. ESTERHAZ—1766-1790

CHAPTER V. FIRST LONDON VISIT—1791-1792

CHAPTER VI. SECOND LONDON VISIT—1794-1795

CHAPTER VII. "THE CREATION" AND "THE SEASONS"

CHAPTER VIII.  LAST YEARS

CHAPTER IX. HAYDN: THE MAN

CHAPTER X. HAYDN: THE COMPOSER

APPENDIX A. HAYDN'S LAST WILL AND TESTAMENT

APPENDIX B. CATALOGUE OF WORKS

APPENDIX C. BIBLIOGRAPHY

APPENDIX D. HAYDN'S BROTHERS

APPENDIX E. A SELECTION OF HAYDN LETTERS