The Mechanism of the Human Voice

The Mechanism of the Human Voice

The Mechanism of the Human Voice

Tác giả: Emil Behnke
Chủ đề: Ngoại ngữ
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Chưa rõ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Public domain
Năm xuất bản 2010
Coppy right

CONTENTS.

Introduction

The vocal organ as a musical instrument

Differences of the voice-box, or larynx, in children, women, and men   

Movements of the voice-box, or larynx, which can be seen or felt

The laryngoscope, and how to use it

The teachings of the laryngoscope

Appendix—Hints on teaching

Appendix To The Ninth Edition—Voice Failure

Appendix To The Tenth Edition—Does Diaphragmatic Breathing Apply Equally To Women As To Men?

Index.

Index To "Voice Failure

Footnotes.