Sketch of a New Esthetic of Music

Sketch of a New Esthetic of Music

Sketch of a New Esthetic of Music

Tác giả: Ferruccio Busoni
Chủ đề: Ngoại ngữ
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Chưa rõ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Public domain
Năm xuất bản 2010
Coppy right

“What seek you? Say! And what do you expect?”—
“I know not what; the Unknown I would have!
What's known to me, is endless; I would go
Beyond the end: The last word still is wanting.”

[“Der mächtige Zauberer.”]