Tiếng Anh 10 -Tập Một

Tiếng Anh 10 -Tập Một

Tiếng Anh 10 -Tập Một

Tác giả: Hoàng Văn Vân
Chủ đề: Ngoại ngữ
Thể loại: Sách giáo khoa
Định dạng: Daisy Audio With Text, Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản GIÁO DỤC VIỆT NAM
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2017
Coppy right NXBGDVN - TẬP ĐOÀN XUẤT BẢN GD PEARSON

LỜI NÓI ĐẦU

Tiếng Anh 10, Tập Một là cuốn sách đu tiên được Nhà xut bn Giáo dục Việt Nam t chức biên soạn theo Chưong trình Giáo dục phố thông môn Tiếng Anh thí điểm cấp Trung hoc phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Quyết đnh số 5209/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 11 năm 2012, tiếp theo Chương trình tiếng Anh tiểu học và Chương trình tiếng Anh trung học cơ sở. Sách được biên soạn theo đường hướng giao tiếp, giúp học sinh, thông qua sử dụng ngữ liệu (ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp), phát trin năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh dưới bn hình thức nghe, nói, đọc và viết. Tiếng Anh 10, Tập Một ch trương lấy HỌC làm trung tâm, trong đó học sinh là chủ thể của quá trình dạy - học, giáo viên là người hướng dẫn, người tổ chức các hoạt động trên lp, giúp học sinh giao tiếp có hiệu quả. Trong Tiếng Anh 10, Tập Một, tâm lí lứa tuổi của học sinh và các đặc điểm văn hóa ca Việt Nam và của các nước trên thế giới, đặc biệt là của các nước nói tiếng Anh và các nước trong khu vực, đươc coi trọng.

Tiếng Anh 10, Tập Một được biên soạn xoay quanh hai chủ điểm (theme) gần gũi với học sinh: Our LivesOur Society. Mi chủ điểm được chia thành hai hoặc ba đơn vị bài học (Unit) tương ứng với các chủ đ (topic) gợi ý trong Chương trình. Sau mi chủ điểm là một bài ôn (Review) tp trung vào kiến thức ngôn ngữ và kĩ năng ngôn ng học sinh đã được học và rèn luyn.

Tiếng Anh 10, Tập Một được biên soạn trên cơ sở những kinh nghiệm thực tin ca việc dạy và học tiếng Anh trung học phổ thông ở Việt Nam. Sách nhận được sự hợp tác cht chẽ v chuyên môn và kĩ thuật của Nhà xuất bản Pearson và Hội đng Anh.

Nhóm tác giả rt mong nhn được những ý kiến đóng góp của các nhà giáo, các bậc phụ huynh, các em học sinh và đông đảo bạn đọc quan tâm đ sách đưc hoàn thiện hơn trong các lần in sau.

c tác giả