The World's Great Men of Music: Story-Lives of Master Musicians

The World's Great Men of Music: Story-Lives of Master Musicians

The World's Great Men of Music: Story-Lives of Master Musicians

Tác giả: Harriette Brower
Chủ đề: Ngoại ngữ
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Chưa rõ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Public domain
Năm xuất bản 2004
Coppy right

FOREWORD

I. PALESTRINA

II. JOHN SEBASTIAN BACH

III. GEORGE FREDERICK HANDEL

IV. CHRISTOPH WILLIBALD GLUCK

V.  JOSEF HAYDN

VI. WOLFGANG MOZART

VII. LUDWIG VAN BEETHOVEN

VIII. CARL MARIA VON WEBER

IX. FRANZ SCHUBERT

X. FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY

XI. ROBERT SCHUMANN

XII. FREDERIC CHOPIN

XIII. HECTOR BERLIOZ

XIV. FRANZ LISZT

XV. GIUSEPPE VERDI

XVI. RICHARD WAGNER

XVII. CÉSAR FRANCK

XVIII. JOHANNES BRAHMS

XIX. EDWARD GRIEG

XX. PETER ILYITCH TSCHAIKOWSKY

XXI.EDWARD MACDOWELL

XXII. CLAUDE ACHILLE DEBUSSY

XXIII. ARTURO TOSCANINI

XXIV. LEOPOLD STOKOWSKY

XXV. SERGE KOUSSEVITZKY