Chương Trình Giáo Dục Mầm Non (MS-648)

Chương Trình Giáo Dục Mầm Non (MS-648)

Chương Trình Giáo Dục Mầm Non (MS-648)

Chủ đề: Giáo dục
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản GIÁO DỤC VIỆT NAM
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2011
Coppy right

Phần 1. Những vấn đề chung

A - Mục tiêu

B - Yêu cầu về nội dung, phương pháp giáo dục mầm non và đánh giá sự phát triển của trẻ

Phần 2. Chương trình giáo dục nhà trẻ

A - Mục tiêu

B - Kế hoạch thực hiện

C - Nội dung

D - Kết quả mong đợi

E - Các hoạt động giáo dục, hình thức tổ chức và phương pháp giáo dục

G - Đánh giá sự phát triển của trẻ

Phần 3. Chương trình giáo dục mẫu giáo

A - Mục tiêu

B – Kế hoạch thực hiện

C - Nội dung

D - Kết quả mong đợi

E - Các hoạt động giáo dục, hình thức tổ chức và phương pháp giáo dục

G - Đánh giá sự phát triển của trẻ

Phần 4. Hướng dẫn thực hiện chương trình