Giáo dục công dân 11 (MS-209)

Giáo dục công dân 11 (MS-209)

Giáo dục công dân 11 (MS-209)

Tác giả: Bộ giáo dục
Chủ đề: Giáo dục
Thể loại: Sách giáo khoa
Định dạng: Daisy Audio Only, Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản GIÁO DỤC
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2008
Coppy right

PHẦN MỘT
CÔNG DÂN VỚI KINH TẾ

Bài 1. Công dân với sự phát triển kinh tế

Bài 2. Hàng hoá - tiền tệ - thị trường

Bài 3. Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hoá

Bài 4. Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hoá

Bài 5. Cung – cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hoá

Bài 6. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

Bài 7. Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vai trò quản lí kinh tế của Nhà nước

PHẦN HAI
CÔNG DÂN VỚI CÁC VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Bài 8. Chủ nghĩa xã hội

Bài 9. Nhà nước xã hội chủ nghĩa

Bài 10. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

Bài 11. Chính sách dân số và giải quyết việc làm

Bài 12. Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường

Bài 13. Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hoá

Bài 14. Chính sách quốc phòng và an ninh

Bài 15. Chính sách đối ngoại

Các liên kết tải sách

Ebook.chm   |   Nghe Audio Online Tại Kênh YouTubue