Giáo Dục Học Đại Cương (MS-571)

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2004
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Bài mở đầu: Ý NGHĨA CỦA VIỆC NGHIÊN CÚU GIÁO DỤC HỌC

1. Giáo dục học với việc giáo dục con người

2. Ý nghĩa của việc nghiên cứu Giáo dục học

3. Cấu trúc chương trình học

4. Giới thiệu học phần “Giáo dục học đại cương”

Chương 1: GIÁO DỤC HỌC LÀ MỘT KHOA HỌC

1. Giáo dục là một hiện tượng xã hội đặc biệt

2. Khái quát về Lịch sử ra đời của Giáo dục học

3. Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu Giáo dục học

4. Các khái niệm cơ bản của Giáo dục học

5. Hệ thống các ngành thuộc khoa học giáo dục - Mối quan hệ giữa Giáo dục học và các khoa học khác

6. Định hướng nghiên cứu và phát triển Giáo dục học trong giai đoạn hiện nay

Chương 2: GIÁO DỤC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH

1. Sự phát triển nhân cách con người

2. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách

3. Giáo dục và sự phát triển nhân cách theo lứa tuổi

Chương 3: MỤC ĐÍCH -NHIỆM VỤ GIÁO DỤC

1. Khái niệm về Mục đích giáo dục

2. Mục đích giáo dục của hệ thống giáo dục Việt Nam

3. Nhiệm vụ giáo dục

4. Hệ thống giáo dục quốc dân

Chương 4: CÁC CON ĐƯỜNG GIÁO DỤC

1. Nhận thức chung về con đường giáo dục

2. Các con đường giáo dục

Chia sẻ bài này qua: