Giao Tiếp Sư Phạm (MS-53)

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Năm xuất bản
1995
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Phần 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ GIAO TIẾP SƯ PHẠM

I. Giao tiếp sư phạm

II. Các nguyên tắc giao tiếp sư phạm

III. Phong cách giao tiếp sư phạm

IV. Kỹ năng giao tiếp sư phạm

Phần 2. RÈN LUYỆN KỸ NĂNG GIAO TIẾP SƯ PHẠM

I. Tự đánh giá khả năng giao tiếp

II. Rèn luyện kỹ năng điều khiển giao tiếp sư phạm

PHẦN BÀI TẬP

Chia sẻ bài này qua: