Lý Luận Dạy Học Đại Học (MS-47)

Lý Luận Dạy Học Đại Học (MS-47)

Lý Luận Dạy Học Đại Học (MS-47)

Chủ đề: Giáo dục
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2008
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

Chương thứ nhất: Lí luận dạy học đại học là một bộ môn của khoa học giáo dục hiện đại

Chương thứ hai: Quá trình dạy học đại học

Chương thứ ba: Quy luật và hệ thống các nguyên tắc dạy học đại học

Chương thứ tư. Nội dung dạy học đại học

Chương thứ năm: Các phương pháp dạy học đại học

Chương thứ sáu: Công nghệ dạy học và các hình thức tổ chức dạy học ở đại học