Lý Luận Dạy Học Đại Học (MS-47)

Chủ đề
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2008
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Chương thứ nhất: Lí luận dạy học đại học là một bộ môn của khoa học giáo dục hiện đại

Chương thứ hai: Quá trình dạy học đại học

Chương thứ ba: Quy luật và hệ thống các nguyên tắc dạy học đại học

Chương thứ tư. Nội dung dạy học đại học

Chương thứ năm: Các phương pháp dạy học đại học

Chương thứ sáu: Công nghệ dạy học và các hình thức tổ chức dạy học ở đại học

Chia sẻ bài này qua: