HỒ QUÝ LY VÀ THÀNH TÂY ĐÔ

HỒ QUÝ LY VÀ THÀNH TÂY ĐÔ

HỒ QUÝ LY VÀ THÀNH TÂY ĐÔ

Chủ đề: Lịch sử
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Audio Only

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Văn Hóa Thông Tin
Nhà xuất bản sách tiếp cận Thư Viện Khoa Học Tổng Hợp HCM
Năm xuất bản 2008
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA THÔNG TIN

HỒ QUÝ LY VÀ THÀNH TÂY ĐÔ
Kể chuyện lịch sử Việt Nam
Phạm Hoàng Mạnh Hà (Chủ biên)
Vài lời ngỏ
Chương 1: Lê Quý Ly
Chương 2: Hồ Quý Ly (Phần A)
Chương 2: Hồ Quý Ly (Phần B)
Chương 3: Từ cung Bảo Thanh đến thành Tây Đô
Chương 4: Thành Tây Đô
Chương 5: Quá trình xây dựng thành Tây Đô
Chương 6: Giá trị lịch sử, văn hóa - nghệ thuật của thành Tây Đô
Chương 7: Hồ Quý Ly với thành Tây Đô
Phụ lục
Lời cảm ơn