Hóa Học 11

Hóa Học 11

Hóa Học 11

Tác giả: Nhiều tác giả
Chủ đề: Hóa học
Thể loại: Sách giáo khoa
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản GIÁO DỤC
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2006
Coppy right

Chương I: SỰ ĐIỆN LI

Chương II: NITƠ – PHOTPHO

Chương III: ĐẠI CƯƠNG HÓA HỌC HỮU CƠ

Chương IV: HIĐROCACBON NO

Chương V: HIĐROCACBON KHÔNG NO

Chương VI: HIĐROCACBON THƠM

Chương VII: NGUỒN HIĐROCACBON TRONG THIÊN NHIÊN