Hóa Học 11

Tác giả
Chủ đề
Thể loại
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2006
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Chương I: SỰ ĐIỆN LI

Chương II: NITƠ – PHOTPHO

Chương III: ĐẠI CƯƠNG HÓA HỌC HỮU CƠ

Chương IV: HIĐROCACBON NO

Chương V: HIĐROCACBON KHÔNG NO

Chương VI: HIĐROCACBON THƠM

Chương VII: NGUỒN HIĐROCACBON TRONG THIÊN NHIÊN

Chia sẻ bài này qua: