Giáo Trình Kinh Tế Thương Mại

Giáo Trình Kinh Tế Thương Mại

Giáo Trình Kinh Tế Thương Mại

Chủ đề: Kinh doanh
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản HÀ NỘI
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2005
Coppy right Nhà xuất bản Hà Nội

Bài mở đầu ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MÔN KINH TẾ THƯƠNG MẠI

I. Đối tượng và nội dung nghiên cứu

II. Phương pháp nghiên cứu môn học

Chương 1. THỊ TRƯỜNG VÀ CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG

I. Thị trường

II. Cơ chế thị trường

III. Những vấn đề cơ bản của chính sách phát triển thị trường

IV. Biện pháp tổ chức và quản lý thị trường

Chương 2. THƯƠNG MẠI TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở NƯỚC TA

I. Sự tồn tại tất yếu của thương mại

II. Quá trình phát triển và tính chất của ngành thương mại trong quá trình chuyển đổi

III. Vị trí, chức năng và vai trò của Ngành thương mại

IV. Những quan điểm cơ bản về phát triển thương mại trong nền kinh tế thị trường

Chương 3. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI THƯƠNG MẠI

I. Vai trò quản lý của Nhà nước đối với thương mại trong nền kinh tế thị trường

II. Các nguyên tắc và công cụ quản lý chủ yếu của nhà nước đối với thương mại

III. Chính sách quản lý thương mại ở nước ta

IV. Phương pháp quản lý kinh doanh thương mại

Chương 4. DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI VỚI VIỆC NGHIÊN CỨU NHU CẦU TIÊU DÙNG

I. Nhu cầu tiêu dùng và nhu cầu có khả năng thanh toán của người tiêu dùng

II. Những nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu có khả năng thanh toán

III. Nghiên cứu và kích thích nhu cầu tiêu dùng

IV. Quỹ mua hàng hóa xã hội và phương pháp xác định quỹ mua hàng hóa xã hội

Chương 5. TIÊU THỤ HÀNG HÓA TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

I. Tầm quan trọng của tiêu thụ hàng hóa

II. Các hình thức bán hàng trong doanh nghiệp thương mại

III. Chính sách phân phối hàng hóa của doanh nghiệp thương mại

IV. Quá trình bán hàng

V. Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến tiêu thụ hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại

VI. Định giá trong tiêu thụ

VII. Xác định kế hoạch tiêu thụ hàng hóa

VIII. Dịch vụ trong doanh nghiệp thương mại

Chương 6. CUNG ỨNG HÀNG HÓA TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

I. Vai trò của cung ứng hàng hóa

II. Mua hàng trong doanh nghiệp thương mại

III. Dự trữ hàng hóa và thời gian lưu thông

IV. Kế hoạch cung ứng hàng hóa

Chương 7. LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

I. Lao động thương mại

II. Năng suất lao động trong thương mại

III. Tiền lương và tiền thưởng trong doanh nghiệp thương mại

IV. Phương pháp xác định một số chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch lao động tiền lương trong doanh nghiệp thương mại

Chương 8. TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

I. Nguyên tắc tổ chức tài chính trong doanh nghiệp thương mại

II. Vốn và nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp thương mại

Chương 9. CHI PHÍ VÀ LỢI NHUẬN TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

I. Chi phí trong doanh nghiệp thương mại

II. Lợi nhuận trong doanh nghiệp thương mại

III. Kế hoạch chi phí và lợi nhuận trong doanh nghiệp thương mại