GIÁO TRÌNH PHÁP LUẬT KINH TẾ

Ảnh bìa sách
GIÁO TRÌNH PHÁP LUẬT KINH TẾ
Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2009
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách
GIÁO TRÌNH PHÁP LUẬT KINH TẾ
CHƯƠNG 1. HÀNH LANG PHÁP LÝ CHO HOẠT ĐỘNG KINH TẾ VÀ NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP
BÀI 1. HÀNH LANG PHÁP LÝ CHO HOẠT ĐỘNG KINH TẾ
BÀI 2. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP
CHƯƠNG 2. CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP
BÀI 3. CÔNG TY
BÀI 4. DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
BÀI 5. DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC
BÀI 6. HỢP TÁC XÃ
CHƯƠNG 3. HỢP ĐỒNG TRONG KINH DOANH THƯƠNG MẠI
BÀI 7. HỢP ĐỒNG TRONG KINH DOANH - THƯƠNG MẠI
CHƯƠNG 4. PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP
BÀI 8. PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP
CHƯƠNG 5. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH TẾ
BÀI 9. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH TẾ
 

Chia sẻ bài này qua: