Lịch Sử Lớp 12 (MS-203)

Lịch Sử Lớp 12 (MS-203)

Lịch Sử Lớp 12 (MS-203)

Tác giả: Nhiều tác giả
Chủ đề: Lịch sử
Thể loại: Sách giáo khoa
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản GIÁO DỤC
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2008
Coppy right

PHẦN MỘT
LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 2000

CHƯƠNG 1
SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI 
SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1945 – 1949)

Bài 1. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1949)

CHƯƠNG 2
LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU (1945 - 1991). 
LIÊN BANG NGA (1991 -2000)

Bài 2. Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 1991). Liên bang Nga (1991 - 2000)

CHƯƠNG 3
CÁC NƯỚC Á, PHI VÀ MĨ LATINH (1945 - 2000)

Bài 3. Các nước Đông Bắc Á

Bài 4. Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ

Bài 5. Các nước châu Phi và Mĩ Latinh

CHƯƠNG 4
MĨ, TÂY ÂU, NHẬT BẢN (1945 - 2000)

Bài 6. Nước Mĩ

Bài 7. Tây Âu

Bài 8. Nhật Bản

CHƯƠNG 5
QUAN HỆ QUỐC TẾ (1945 - 2000)

Bài 9. Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì Chiến tranh lạnh

CHƯƠNG 6
CÁCH MẠNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ XU THẾ TOÀN CẦU HOÁ

Bài 10. Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hoá nửa sau thế kỉ XX

Bài 11. Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000

PHẦN HAI
LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 2000

CHƯƠNG 1
VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1930

Bài 12. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925

Bài 13. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930

CHƯƠNG 2
VIỆT NAM TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1945

Bài 14. Phong trào cách mạng 1930 - 1935

Bài 15. Phong trào dân chủ 1936 - 1939

Bài 16. Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939 - 1945). Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời

CHƯƠNG 3
VIỆT NAM TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1954

Bài 17. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà từ sau ngày 2 - 9 - 1945 đến trước ngày 19 - 12 - 1946

Bài 18. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 - 1950)

Bài 19. Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951 - 1953)

Bài 20. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953 - 1954)

CHƯƠNG 4
VIỆT NAM TỪ NĂM 1954 ĐẾN NĂM 1975

Bài 21. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 - 1965)

Bài 22. Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược. Nhân dân miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965 - 1973)

Bài 23. Khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973 - 1975)

CHƯƠNG 5
VIỆT NAM TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 2000

Bài 24. Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975

Bài 25. Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976 - 1986)

Bài 26. Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986 – 2000)

Bài 27. Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000