BABYSITTING BANDIT - Nancy Drew and the Clue Crew #23

BABYSITTING BANDIT - Nancy Drew and the Clue Crew #23

BABYSITTING BANDIT - Nancy Drew and the Clue Crew #23

Tác giả: Carolyn Kene
Chủ đề: Văn học
Thể loại: Khác...
Định dạng: Daisy Audio Only

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Aladdin
Nhà xuất bản sách tiếp cận Thư Viện Khoa Học Tổng Hợp HCM
Năm xuất bản 2009
Coppy right Aladdin

Chapter 1 - Double Trouble
Chapter 2 - Missing
Chapter 3 - A Green Clue
Chapter 4 - The Strange Science Project
Chapter 5 - A Furry Suspect
Chapter 6 - Hide And Go Seek
Chapter 7 - Another Clue
Chapter 8 - A Clue Crew Sleepover
Chapter 9 - Three Down
Chapter 10 - Happy Babies
Thanks!