THE JUNGOLE BOOK

THE JUNGOLE BOOK

THE JUNGOLE BOOK

Tác giả: Rudyard Kipling
Chủ đề: Văn học
Thể loại: Khác...
Định dạng: Daisy Audio Only

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Oxford Bookworms
Nhà xuất bản sách tiếp cận Thư Viện Khoa Học Tổng Hợp HCM
Năm xuất bản 2008
Coppy right Oxford Bookworms

THE JUNGOLE BOOK 
Author: Rudyard Kipling 
PUBLISHER OXFORD BOOKWORMS 
2008 
Storry intruduction
Chapter 1 Mowgli's brothers
Chapter 2 The monkey people
Chapter 3 Kaa's hunting
Chapter 4 The fight at the rock
Chapter 5 Tiger - Tiger
Thanks!