THE PRINCE AND THE PAUPER

THE PRINCE AND THE PAUPER

THE PRINCE AND THE PAUPER

Tác giả: Mark Twain
Chủ đề: Văn học
Thể loại: Khác...
Định dạng: Daisy Audio Only

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản PEARSON EDUCATION PENGUIN READERS
Nhà xuất bản sách tiếp cận Thư Viện Khoa Học Tổng Hợp HCM
Năm xuất bản 2008
Coppy right PEARSON EDUCATION PENGUIN READERS

Introduction of editor
Chapter 1: Two babies
Chapter 2: The pauper
Chapter 3: The pauper meets the prince
Chapter 4: Cheap street
Chapter 5: Westminster palace
Chapter 6: The king's boat
Chapter 7: Edward gets away
Chapter 8: At the Guilhall
Chapter 9: Edward, king of England
Chapter 10: A king's life
Chapter 11: Stop that boy
chapter 12: Hendon house
Chapter 13: Prison
Chapter 14: The new king
Chapter 15: The end
Thanks!