THE PRINCE AND THE PAUPER

Tác giả
Chủ đề
Thể loại
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Năm xuất bản
2008
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Introduction of editor
Chapter 1: Two babies
Chapter 2: The pauper
Chapter 3: The pauper meets the prince
Chapter 4: Cheap street
Chapter 5: Westminster palace
Chapter 6: The king's boat
Chapter 7: Edward gets away
Chapter 8: At the Guilhall
Chapter 9: Edward, king of England
Chapter 10: A king's life
Chapter 11: Stop that boy
chapter 12: Hendon house
Chapter 13: Prison
Chapter 14: The new king
Chapter 15: The end
Thanks!

Chia sẻ bài này qua: