Giáo Trình Pháp Luật Kinh Tế (MS 506)

Giáo Trình Pháp Luật Kinh Tế (MS 506)

Giáo Trình Pháp Luật Kinh Tế (MS 506)

Chủ đề: Luật
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản THỐNG KÊ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2009
Coppy right

Chương I. HÀNH LẠNG PHÁP LÝ CHO HOẠT ĐỘNG KINH TẾ VÀ NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP

Bài 1. Hành lang pháp lý cho hoạt động kinh tế

I. Hành lang pháp lý cho hoạt động kinh tế

II. Nguồn của pháp luật kinh tế

III. Quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh tế

Bài 2. Những quy định chung về doanh nghiệp

I. Khái niệm chung về doanh nghiệp

II. Những quy định chung về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp

III. Giải thích một số từ ngữ

IV. Tổ chức lại doanh nghiệp

V. Giải thể và phá sản doanh nghiệp

VI. Trình tự đăng ký kinh doanh thành lập doanh nghiệp và hồ sơ đăng ký kinh doanh của từng loại doanh nghiệp

Chương II. CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

Bài 3. Công ty

I. Khái niệm chung về công ty

II. Phân loại công ty

III. Sự hình thành và phát triên công ty

IV. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

V. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

VI. Công ty hợp danh

VII. Công ty cổ phần

Bài 4. Doanh nghiệp tư nhân

I. Khái niệm doanh nghiệp tư nhân

II. Đặc điểm

III. Cấu tổ chức quản lý doanh nghiệp tư nhân

IV. Những quy định khác về doanh nghiệp tư nhân

Bài 5. Doanh nghiệp nhà nước

I. Khái niệm

II. Đặc điểm của doanh nghiệp nhà nước

III. Phân loại doanh nghiệp nhà nước

IV. Cách thành lập doanh nghiệp nhà nước

V. Cơ cấu tổ chức quản lý của doanh nghiệp nhà nước

Bài 6. Hợp tác xã

I. Khái niệm

II. Đặc điểm của hợp tác xã

III. Quyền và nghĩa vụ của xã viên

IV. Xã viên

V. Cách thành lập hợp tác xã

VI. Cơ cấu tổ chức quản lý của hợp tác xã

Chương 3. HỢP ĐỒNG TRONG KINH DOANH THƯƠNG MẠI

Bài 7. Hợp đồng trong kinh doanh thương mại

I. Một số vấn đề lý luận chung về hợp đồng

II. Những vấn đề cơ bản về hợp đồng dân sự

III. Hợp đồng thương mại

Chương 4. PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP

Bài 8. Phá sản doanh nghiệp

I. Khái niệm doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản

II. Phân loại phá sản

III. Mục đích của luật phá sản

IV. Thẩm quyền của tòa án trong giải quyết tuyên bố phá sản

V. Nhiệm vụ và quyền hạn của thẩm phán tiến hành thủ tục phá sản

VI. Tổ quản lý tài sản

VII. Những đối tượng được quyền nộp đơn yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

VIII. Các hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã bị cấm hoặc bị hạn chế

IX. Hội nghị chủ nợ

X. Thủ tục phả sản doanh nghiệp, hợp tac xã

Chương 5. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH TẾ

Bài 9. Giải quyết tranh chấp kinh tế

I. Các phương thức giải quyết trong kinh doanh

II. Giải quyết tranh chấp kinh tế bằng con đường tòa án

III. Giải quyết tranh chấp kinh tế bằng con đường trọng tài thương mại