GIÁO TRÌNH KHOA HỌC QUẢN LÝ

Tác giả
Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2003
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Lời nhà xuất bản
Bài 1: Khái quát chung về khoa học quản lý
Bài 2: Các chức năng cơ bản của quản lý
Bài 3: Vận dụng quy luật và hệ thống các nguyên tắc quản lý
Bài 4: Mục tiêu và động lực trong quản lý
Bài 5: Phương pháp và công cụ quản lý
Bài 6: Những vấn đề cơ bản của hệ thống tổ chức quản lý
Bài 7: Thông tin và quyết định quản lý
Bài 8: Lao động quản lý và đội ngũ cán bộ quản lý
Lời cảm ơn
 

Chia sẻ bài này qua: