Lí Luận Về Quản Lý

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Lời nói đầu
Phần 1: Nhập đề
Chương 1: Khoa học quản lý
Chương 2: Khái niệm về người quản lý giáo dục
Phần 2: Các chức năng quản lý
Chương 3: Lập kế hoạch
Chương 4: Tổ chức và cấu trúc
Chương 5: Lãnh đạo
Chương 6: Kiểm tra
Phần 3: Các vấn đề quản lý cụ thể trong tổ chức giáo dục
Chương 7: Lập kế hoạch chiến lược trong giáo dục
Chương 8: Quản lý nguồn nhân lực
Chương 9: Động lực và thưởng công
Chương 10: Lãnh đạo và quản lý trong giáo dục
Chương 11: Hiệu quả và chất lượng trong giáo dục
Chương 12: TQM trong giáo dục
Chương 13: Marketing trong giáo dục
Chương 14: Một số phương pháp sử dụng trong quản lý
Tài liệu tham khảo chính

Chia sẻ bài này qua: