Spool Knitting

Spool Knitting

Spool Knitting

Tác giả: Mary A. McCormack
Chủ đề: Công nghệ vật liệu
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Chưa rõ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Public domain
Năm xuất bản 2007
Coppy right

 Spool Knitting

 Toy Knitters

 Round Web

 Flat Web

 Circular Mat

 Ball for Baby

 Doll’s Muff

 Collarette

 Tom O’ Shanter Cap

 Baby’s Rattle

 Toboggan Cap

 Child’s Bath or Bedroom Slippers

 Small Mittens

 Doll’s Hood

 Doll’s Coat or Jacket

 Bootees

 Little Boy Blue

 Little Red Riding Hood

 Doll’s Skirt

 Little Boy’s Hat

 Child’s Muffler

 Child’s Hood

 Little Girl’s Hat

 Doll’s Sweater

 Wristlets

 Shoulder Shawl

 Doll’s Carriage Robe

 Child’s Leggings

 Muffler

 Made of Knitting Cotton

 Jumping Rope

 Toy Horse Reins

 Wash Cloth

 School Bag

 Chimney Cleaner

 Doll’s Hammock