Old English Patent Medicines in America

Old English Patent Medicines in America

Old English Patent Medicines in America

Chủ đề: Y học
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Chưa rõ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Public domain
Năm xuất bản 2009
Coppy right

 

 ORIGINS OF ENGLISH PATENT MEDICINES

 ENGLISH PATENT MEDICINES COME TO AMERICA

 COMPLEX FORMULAS AND DISTINCTIVE PACKAGES

 SOURCE OF SUPPLY SEVERED

 PHILADELPHIA COLLEGE OF PHARMACY FORMULARY

 ENGLISH PATENT MEDICINES GO WEST

 THE PATENT MEDICINES IN THE

TH CENTURY