Nghệ Thuật Và Khoa Học Dạy Học

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2011
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Chương 1: Tôi phải làm gì để xây dựng và thông báo các mục tiêu học, theo dõi sự tiến bộ của học sinh và khen ngợi thành tích học tập?

Chương 2: Tôi phải làm gì để giúp học sinh tương tác một cách hiệu quả với kiến thức mới?

Chương 3: Tôi phải làm gì để giúp học sinh thực hành và hiểu sâu kiến thức mới?

Chương 4: Tôi phải làm gì để giúp học sinh xây dựng và kiểm nghiệm các giả thuyết về kiến thức mới?

Chương 5: Tôi phải làm gì để thu hút học sinh tham gia?

Chương 6: Tôi phải làm gì để thiết lập và duy trì nội quy và các quy tắc ứng xử trên lớp?

Chương 7: Tôi phải làm gì để nhận biết và ghi nhận việc chấp hành nội quy và các quy tắc ứng xử trên lớp?

Chương 8: Tôi phải làm gì để xây dựng và duy trì các mối quan hệ hiệu quả với học sinh?

Chương 9: Tôi phải làm gì để thể hiện những kì vọng tới các học sinh?

Chương 10: Tôi phải làm gì để xây dựng các bài học hiệu quả được tổ chức thành một đơn vị bài học chặt chẽ?

Chia sẻ bài này qua: