Phương Pháp Luyện Để Có Giọng Nói Hay (MS-429)

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Năm xuất bản
2012
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Bài 1. Giới thiệu chung

Bài 2. Các bài tập luyện âm

Bài 3. Các bài tập luyện tạo ngữ điệu và sức truyền cảm

Bài 4. Các bài luyện tập tốc độ

Chia sẻ bài này qua: