Academic Writing Practice For Ielts (MS 312)

Academic Writing Practice  For Ielts (MS 312)

Academic Writing Practice For Ielts (MS 312)

Chủ đề: Ngoại ngữ
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2009
Coppy right

Section 1. Writing Practice for Task 1

Section 2. Writing Practice for Task 2

Section 3. Checking and Editing

Section 4. Practice Writing Tests

Answer Key

Section 1

Section 2

Section 3

Section 4