American Headway Starter 1 (MS 754)

 American Headway Starter 1 (MS 754)

American Headway Starter 1 (MS 754)

Chủ đề: Ngoại ngữ
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Audio With Text, Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Chưa rõ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 0
Coppy right Chưa rõ

INTRODUCTION. 3

Welcome to American Headway – Second Edition. 3

What’s the same?. 3

Unit Organization. 3

What’s new to the Second Edition?. 4

American Headway 1. 5

Key features of American Headway. 6

The Syllabus. 7

A note from the authors…. 9

Unit 1: HELLO EVERYBODY. 10

Introduction to the unit 10

Language aims. 10

STARTER. 11

ADDITIONAL MATERIAL Workbook Unit 1. 12

Unit 2: MEETING PEOPLE. 20

Introduction to the unit 20

Language aims. 20

WHO IS SHE (SB p.8) 21

PRACTICE (SB p.9) 26

ADDITIONAL MATERIAL. 28

PRACTICE (SB P.11) 30

READING AND LISTENING (SB p. 12) 32

EVERYDAY ENGLISH (SB p. 14) 35

Unit 3: THE WORLD OF WORD. 38

Language aims. 38

Notes on the unit 39

PRACTICE (SB p. 17) 42

ADDITIONAL MATERIAL. 43

PRACTICE (SB p. 18) 45

ADDITIONAL MATERIAL. 47

READING AND LISTENING (SB. P. 20) 49

VOCABULARY AND SPEAKING (SBp.22) 54

EVERYDAY ENGLISH (SB p.23) 55

Unit 4: TAKE IT EASY! 56

Language aims. 57

STARTER (SB p. 24) 58

WEEKDAYS AND.WEEKENDS (SBp.24) 59

PRACTICE (SBp. 26) 62

VOCABULARY AND SPEAKING (SB p.26) 64

READING AND LISTENING (SBp.28) 65

WRITING (SBp.95) 69

SPEAKING (SBp.30) 71

EVERYDAY ENGLISH (SB p.31) 72

Unit 5: WHERE DO YOU LIVE?. 74

Language aims. 74

STARTER (SB p. 32) 76

WHAT’S IN THE LIVING ROOM? (SBp.32) 76

PRACTICE (SB p.33) 79

WHAT’S IN THE KITCHEN? (SB p.34) 80

PRACTICE (SB p. 35) 82

READING AND SPEAKING (SBp.36) 84

LISTENING AND SPEAKING (SBp.38) 85

EVERYDAY ENGLISH (SB p. 39) 90

Unit 6: CAN YOU SPEAK ENGLISH?. 92

Introduction to the unit 92

Language aims. 92

Notes on the unit 94

WHAT CAN YOU DO? (SB p.40) 94

PRACTICE (SBp.41) 96

WHERE WERE YOU YESTERDAY? (SB P.42) 98

PRACTICE (SB p. 43) 99

READING AND SPEAKING (SBp.44) 102

VOCABULARY AND PRONUNCIATION (SBp.46) 105

EVERYDAY ENGLISH (SB p. 46) 106

WRITING (SB p. 97) 109

Unit 7: THEN AND NOW.. 111

Introduction to the unit 111

Language aims. 111

Notes on the unit 112

A LIFE PAST AND PRESENT (SBp.48) 113

PRACTICE (SB p. 50) 116

THE YEAR I WAS BORN (SB p. 50) 118

PRACTICE (SB p. 51) 121

WRITING (SB p. 98) 122

READING AND SPEAKING (SB p. 52) 124

VOCABULARY AND LISTENING (SBp.54) 127

EVERYDAY ENGLISH (SB p. 55) 131

PRACTICE (SB p. 57) 133

PRACTICE (SB p. 58) 134

VOCABULARY AND PRONUNCIATION (SB p.59) 138

LISTENING AND SPEAKING (SB p. 60) 139

WRITING (SBp.99) 143

EVERYDAY ENGLISH (SB p. 61) 145

Unit 9: FOOD YOU LIKE! 149

Introduction to the unit 149

Language aims. 149

Notes on the unit 151

FOOD AND DRINK (SBp.62) 151

PRACTICE (SB p. 63) 155

AT THE MARKET (SB p. 64) 157

PRACTICE (SB p. 65) 161

READING AND SPEAKING (SB p.66) 163

LISTENING AND SPEAKING (SB p.68) 165

EVERYDAY ENGLISH (SB p.69) 167

WRITING (SB p. 100) 170

Unit 10: LOOKING GOOD! 172

Introduction to the unit 172

Language aims. 172

Notes on the unit 173

Unit 11: LIFE’S AN ADVENTURE! 193

Introduction to the unit 193

Language aims. 193

Notes on the unit 195

PARADISE ISLANDS (SB p. 81) 202

Unit 12: HAVE YOU EVER?. 215

Introduction to the unit 215

Language aims. 216

Notes on the unit 217

PHOTOCOPIABLE MATERIAL. 237

UNIT 1. 237

Extra ideas Unit 1 – 4 Review. 237

Unit 6. 240

Unit 7. 241

Extra ideas Unit 5 – 8 Review. 242

Unit 9. 245

Unit 10. 246

Unit 12. 247

Extra ideas Units 9-12 Review. 247

Stop and Check 1. 250

Stop and Check 2 UNITS 5-8. 255

STOP AND CHECK 3 units 9-12. 258

PROGRESS TEST 1 Unit 1 – 6. 262

Progress test 2 Unit 7 – 12. 267

ANSWER KEYS. 276

Extra ideas Units 1 – 4. 276

Extra ideas Unit 5 – 8. 277

Extra ideas Units 9 – 12. 277

Stop and check 1. 278

Stop and check 2. 280

Correct the mistakes. 284

Progress test 1. 286

Progress test 2. 290