American Headway Starter 3 (MS 756)

American Headway Starter 3 (MS 756)

American Headway Starter 3 (MS 756)

Chủ đề: Ngoại ngữ
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Audio With Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Chưa rõ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 0
Coppy right Chưa rõ

Introduction

Unit 1: A WORLD OF DIFFERENCE

Unit 2: THE WORK WEEK

Unit 3: GOOD TIMES, BAD TIMES

Unit 4: GETTING IT RIGHT

Unit 5: OUR CHANGING WORLD

Unit 6: WHAT MATTERS TO ME

Unit 7: PASSIONS AND FASHIONS

Unit 8: NO FEAR! 

Unit 9: IT DEPENDS HOW YOU LOOK AT IT

Unit 10: ALL THINGS HIGH TECH

Unit 11: SEEING IS BELIEVING

Unit 12: TELLING IT LIKE IT IS

Extra Idea Unit 1

Extra Idea Unit 2

Extra Idea Unit 6 Describing people and things.

Extra Idea Unit 7

Stop and Check 1 unit 1-4

Stop and Check 2 UNITS 5-8

Stop and Check 3 unit 9 - 12

Progress Test 1 units 1 – 6

Progress Test 2 units 7-12

Answer Keys

Workbook Answer Key