American Headway Starter (MS 753)

 American Headway Starter (MS 753)

American Headway Starter (MS 753)

Chủ đề: Ngoại ngữ
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Audio With Text, Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Chưa rõ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 0
Coppy right Chưa rõ

INTRODUCTION

Unit 1: HELLO

Unit 2: YOUR WORLD!

Unit 3: ALL ABOUT YOU

Unit 4: FAMILY AND FRIENDS

Unit 5: THE WAY I LIVE

Unit 6: EVERY DAY

Unit 7: MY FAVORITES

Unit 8: WHERE I LIVE

Unit 9: TIME PAST

Unit 10: WE HAD A GREAT TIME! 

Unit 11: I CAN DO THAT! 

Unit 12: PLEASE AND THANK YOU

Unit 13: HERE AND NOW

Unit 14: IT’S TIME TO GO! 

Progress Test (Version A) UNIT’S 1-14

Progress Test (Version B) Unit 1 - 1

Stop and Check 1 Unit 1 – 3

Stop and Check 2 Unit’s 4-6

Stop and Check 3 Unit’s 7-10

Stop and Check 4 Unit’s 11-14

Progress Test Answer Keys

Stop and Check Answer Keys

Workbook Answer Key