Cẩm Nang Sử Dụng Các Thì Tiếng Anh (MS-348)

Cẩm Nang Sử Dụng Các Thì Tiếng Anh (MS-348)

Cẩm Nang Sử Dụng Các Thì Tiếng Anh (MS-348)

Tác giả: XUÂN BÁ
Chủ đề: Ngoại ngữ
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản HÀ NỘI
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2010
Coppy right

Chapter 1. Definitions

Chapter 2. Tenses

• Unit 1. The Simple Present. Thì hiện tại đơn

• Unit 2. The Present Continuous. Thì hiện tại tiếp diễn

• Unit 3. The Simple Past. Thì quá khứ đơn

• Unit 4. The Past Continuous. Thì quá khứ tiếp diễn

• Unit 5. The Simple Perfect (The Present Perfect). Thì hiện tại hoàn thành

• Unit 6. The Perfect Continuous. Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

• Unit 7. The Past Perfect. Thì quá khứ hoàn thành

• Unit 8. The Pasl Perfect Continuous. Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

• Unit 9. The Simple Future. Thì tương lai đơn

• Unit 10. The near Future with Intention. Thì tương lai gần với sự dự định

• Unit 11. The Future Continuou. Thì tương lai tiếp diễn

• Unit 12. The Future Perfect. Thì tương lai hoàn thành

• Unit 13. The Future Perfect Continuous. Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

• Unit 14. The Future in the Past. Thì tương lai trong quá khứ

Chapter 3. Sequence of TensesCác cáchphối hợp thì

• Dạng 1

• Dạng 2

• Dạng 3

• Cách phối hợp thì trong các mẫu câu đặcbiệt

• Conditional Sentences. Câu điều kiện

• The Passive and Active Sentences

• Vai trò của dấu hiệu chỉ thời gian trong cách dùng các thì

Chapter 4. Practice Tests.

Answer Keys

Phụ lục 1. Ngữ điệu tiếng Anh

Phụ lục 2. Cách sử dụng dấu chấm câu

Phụ lục 3. Cách dùng số và từ viết tắt

Phụ lục 4. Cách dùng từ viết hoa