Collection Of Tests - Level A (MS 346)

Collection Of Tests - Level A (MS 346)

Collection Of Tests - Level A (MS 346)

Tác giả: Chưa rõ
Chủ đề: Ngoại ngữ
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản UNIVERSITY OF SCIENCES AND HUMANITIES CENTRE FOR FOREIGN LANGUAGES
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2011
Coppy right UNIVERSITY OF SCIENCES AND HUMANITIES CENTRE FOR FOREIGN LANGUAGES

LISTENING COMPREHENSION

TEST 1

TEST 2

TEST 3

TEST 4

TEST 5

TEST 6

TEST 7

TEST 8

TEST 9

TEST 10

READING COMPREHENSION

TEST 1

TEST 2

TEST 3

TEST 4

TEST 5

TEST 6

TEST 7

TEST 8

TEST 9

TEST 10