Dịch Việt - Anh (MS-354)

Dịch Việt - Anh (MS-354)

Dịch Việt - Anh (MS-354)

Chủ đề: Ngoại ngữ
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản HCM University of Foreign Languages and Information Technology
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2011
Coppy right

Chương I. Chuyển đổi cú pháp (conversion)

Chương II. Dịch câu: hai bước căn bản

Chương III. Nhận xét về động từ tiếng việt

Chương IV. Một số nhận xét cãn bản về danh từ trong tiếng anh

Chương V. Nhận xét về trạng ngữ (adverb) trong tiếng anh

Chương VI. Prepositional phrase (cụm giới từ)

Chương VII. Một số trợ động từ tiếng anh với nghĩa đặc biệt của chúng

Chương VIII. Tính chính xác trong dịch

Chương IX. Dịch và diễn; dịch và cắt tỉa

Chương X. Quan hệ giữa vị trí và chức năng ngôn ngữ của một số cấu trúc cú pháp

Chương XI. Absolute phrase (cụm từ tuyệt đối)

Chương XII. Vài lối so sánh