Dịch Việt - Anh (MS-354)

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Năm xuất bản
2011
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Chương I. Chuyển đổi cú pháp (conversion)

Chương II. Dịch câu: hai bước căn bản

Chương III. Nhận xét về động từ tiếng việt

Chương IV. Một số nhận xét cãn bản về danh từ trong tiếng anh

Chương V. Nhận xét về trạng ngữ (adverb) trong tiếng anh

Chương VI. Prepositional phrase (cụm giới từ)

Chương VII. Một số trợ động từ tiếng anh với nghĩa đặc biệt của chúng

Chương VIII. Tính chính xác trong dịch

Chương IX. Dịch và diễn; dịch và cắt tỉa

Chương X. Quan hệ giữa vị trí và chức năng ngôn ngữ của một số cấu trúc cú pháp

Chương XI. Absolute phrase (cụm từ tuyệt đối)

Chương XII. Vài lối so sánh

Chia sẻ bài này qua: